Vrácení zboží a reklamace

1. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů

Výňatek textu je z článku 7. obchodních podmínek e-shopu www.podrukama.cz:

 1. V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že kupující a prodávající uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že uzavřeli smlouvu, na základě, které bude zboží prodávající dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
 2. Od smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu  na info@podrukama.cz nebo dopisu na adresu Ludmila Drozdková, Kpt. Jaroše 63, 742 45 Fulnek). Pro odstoupení od smlouvy kupující využije vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.
 3. Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Lhůta k odstoupení dle čl. 7, bod 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud prodávajícímu v jejím průběhu kupující odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7, bodu 2 Podmínek je kupující povinen prodávajícímu zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu prodávající vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který pro dodání zboží prodávající na e-shopu nabízí. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží zpět, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží nabízel.
 6. V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude prodávajícím vrácena dříve, než zboží obdrží nazpět. Zboží musí být navráceno v původním obalu, čisté, nepoškozené.
 7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 bod 2 Podmínek odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátil cenu, je oprávněn pohledávku z titulu těchto nákladů započíst na pohledávku vůči kupujícímu na vrácení ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace, zejména nakupuje-li zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1-FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 12-2022

 

2. Reklamační řád

Výňatek textu je z článku 6. obchodních podmínek e-shopu www.podrukama.cz:

1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasí;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití a odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.


2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3.
V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl.6 bod 1, může kupující prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu info@podrukama.cz či dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodávajícího, případně osobně na adrese Kpt. Jaroše 63, 742 Fulnek. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

4.
U uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

5.
Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:
   a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
   b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

6.
Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.
Dále má kupující právo na:
   a) přiměřenou slevu z ceny;
   b) nebo odstoupení od smlouvy,

  jestliže:
  a) odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
  b) se vada projeví opakovaně,
  c) je vada podstatným porušením smlouvy;
  d) nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

9. V případě, že si kupující vadu na zboží způsobil sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

11. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: datum uplatnění reklamace; co je obsahem reklamace; jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

12. Nedohodne-li se prodávajícího s kupujícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

13. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem a vydáme mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je povinen kupující prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí prodávající, pokud se nedohodnou jinak.

14. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

15. V případě, že je kupující konečný spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

1-REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ 12-2022