OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.podrukama.cz,
který provozuje fyzická osoba Ludmila Drozdková zapsaná v živnostenském rejstříku u Obecního živnostenského úřadu v Odrách pod č. j. ŽÚ/319/2010/4, ev. č. 380405/U2010/318/Fk,
IČ: 76667383, DIČ: CZ8051225237 - plátce DPH, e-mail: info@podrukama.cz.

Kontaktní telefonní číslo: +420 737 815 023 (v provozu od pondělí do pátku od 9 do 14:00 hod).
Korespondenční adresa
pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů či zásilek je
Ludmila Drozdková, Kpt. Jaroše 693, 742 45 Fulnek.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky, nebo jen podmínky“) Ludmily Drozdkové, se sídlem Kpt. Jaroše 693, 742 Fulnek, IČ: 76667383, DIČ: CZ8051225237 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva nebo smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese podrukama.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
  4. Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co si společně prodávající a kupující schválili v rámci procesu nákupu na e-shopu podrukama.cz, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.
  5. Toto je komunikace primárně na dálku. Proto i pro tuto kupní smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se spolu prodávající a kupující dohodli bez současné fyzické přítomnosti, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“).
  6. Koupě zboží je možná přes webové rozhraní e-shopu, výjimečně přes email či telefonicky.
  7. Při nákupu zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste kupující poskytl v objednávce bude prodávající považovat za správné a pravdivé. Všechny informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou obsaženy zvlášť v Zásadách zpracování osobních údajů.
  8. Na e-shopu také poskytuje prodávající přístup k hodnocení zboží provedených jinými spotřebiteli. Autenticitu takových to recenzí zajišťuje a kontroluje tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému e-shopu u každého hodnocení vidí i propojené ID objednávky, a tak je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele, určitého kupujícího.
  9. Vymezení některých pojmů:
   Cena je finanční částka, kterou bude kupující hradit za zboží;
   Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
   Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu;
   DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
   Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu, prodávající je plátce DPH;
   Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím;
   Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů kupujícím, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv;
   Zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu www.podrukama.cz.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET – REGISTRACE

  1. Objednání zboží na e-shopu není podmíněno registrací kupujícího na e-shopu.
  2. Na základě registrace však kupujícího může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje musí kupující uchovávat s povinností mlčenlivosti a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  5. Informace, které kupující poskytl při registraci bude prodávající považovat za správné a pravdivé. Všechny informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), případně je zřejmé, že ho prodávající nijak nevyužívá.
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

  1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu www.podrukama.cz, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí za sebe kupující (zejména tedy přístup k internetu), stejně tak i strana prodávajícího. Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že prostředky komunikace na dálku obě strany využívají.
  2. K tomu, aby prodávající a kupující mohli smlouvu uzavřít, je třeba, aby kupující vytvořil na e-shopu objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  a) informace o nakupovaném zboží (na e-shopu kupující označí zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku“);
  b) informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě vybraného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  c) identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby mohl prodávající doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  3. V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka musí ještě potvrdit jeho seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.
  4. Objednávka bude kupujícímu v co nejkratší době poté, kdy bude e-shopu doručena, potvrzena zprávou odeslanou na jeho e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
  5. Mohou nastat i případy, kdy prodávající nemůže kupujícímu objednávku ihned potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objedná kupující větší počet kusů zboží, než kolik je možno dodat. Informaci o maximálním počtu zboží skladem kupující má na e-shopu k dispozici. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže být objednávka potvrzena, bude prodávající kupujícího kontaktovat a zašle nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku kupující potvrdí.
  6. V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající nucen zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující již obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku kupující potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  7. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.
  8. V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.
  . V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám na zboží poskytnuta daná sleva, pokud to tedy objednávka umožňuje.

 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku (poplatek 50,- Kč) v místě určeném kupujícím v objednávce, termín splatnosti ceny je při převzetí zboží od dopravce;
 • v hotovosti na adrese provozovny Kpt. Jaroše 693, 742 45 Fulnek, pouze u možnosti osobního vyzvednutí zboží, termín splatnosti ceny je při převzetí zboží;
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2300258838/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“), informace pro provedení platby budou zaslány kupujícímu v rámci potvrzení objednávky, termín splatnosti celkové ceny je do tří dnů ode dne uzavření smlouvy;
 • bezhotovostně kartou online prostřednictvím platebního systému Shoptet Pay, termín splatnosti celkové ceny je v tomto případě ihned po připojení.
 1. Faktura – daňový doklad (prodávající je plátce DPH) bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském účtu, pokud ho kupující má.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

  5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

  1. Zboží bude doručeno nejpozději do 2-5 dní způsobem dle volby zákazníka při objednávce, pokud není domluveno jinak, přičemž může vybírat z následujících možností:
 • Osobní odběr na adrese Kpt. Jaroše 63 ve Fulneku;
 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, DPD;
 • Doručení na dodací adresu prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna, DPD;

  1. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky, doprava na Slovensko, případně do jiných evropských států je domluvena s kupujícím individuálně.
  2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru bude kupující vždy o možnosti vyzvednutí zboží předem informován prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
  3. Po převzetí zboží od dopravce je povinnost kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího zboží od dopravce převzít.
  4. V případě, kdy poruší kupující svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 5, bodu 4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu zboží doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není přímo odstoupení od smlouvy. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, případně zboží uskladnit, za což prodávajícímu od kupujícího náleží úplata ve výši Kč 50,- za každý den do zrušení smlouvy. Pokud se rozhodne prodávající odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení kupujícímu doručeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu kupujícím, případně na nárok na náhradu škody prodávajícímu, pokud mu nějaká vznikla.
  5. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit náklady prodávajícímu s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou kupujícímu zaslány na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.
  6. Nebezpeční škody na zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 5, bodu 4  Podmínek, na kupujícího přechází nebezpečí škody v okamžiku, kdy ho měl možnost převzít, ale k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
  7. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena jen orientační doba dostupnosti, bude prodávající kupujícího vždy informovat, pokud dojde k mimořádnému výpadku výroby zboží nebo dodavatel prodávajícího má prodlení v dodání zboží, přičemž bude vždy sdělena nová očekávaná doba dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 5, bod 7 Podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasí;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl.6 bod 1, může kupující prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu info@podrukama.cz či dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodávajícího, případně osobně na adrese Kpt. Jaroše 63, 742 Fulnek. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.
  3. U uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.
  4. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:
   a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
   b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 2. Dále má kupující právo na:
  a) přiměřenou slevu z ceny;
  b) nebo odstoupení od smlouvy,

jestliže:
a) odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy;
d) nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
9. V případě, že si kupující vadu na zboží způsobil sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.
10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
11. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: datum uplatnění reklamace; co je obsahem reklamace; jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

12. Nedohodne-li se prodávajícího s kupujícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

13. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem a vydáme mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je povinen kupující prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí prodávající, pokud se nedohodnou jinak.
14. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.
15. V případě, že je kupující konečný spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které Vám bude zboží prodávající dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

3. Od smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu v identifikačních údajích prodávajícího). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
4. Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku.
5. Lhůta k odstoupení dle čl. 1 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud prodávajícímu v jejím průběhu kupující odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.
6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 Podmínek je kupující povinen prodávajícímu zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu prodávající vrátili cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který pro dodání zboží prodávající na eshopu nabízí. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží zpět, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který při dodání zboží nabízel.
7. V případě odstoupení od smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude prodávajícím vrácena dříve, než zboží obdrží nazpět. Zboží musí být navráceno v původním obalu, čisté, nepoškozené.
8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 Podmínek odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátil cenu, je oprávněn pohledávku z titulu těchto nákladů započíst na pohledávku vůči kupujícímu na vrácení ceny.
9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Podmínek. Může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@podrukama.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je však kupující spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci bude prodávající s kupujícím řešit elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je info@podrukama.cz. (Kontaktní údaje prodávajícího: Ludmila Drozdková, www.podrukama.cz, Kpt. Jaroše 693, 742 45 Fulnek, tel: + 420 737 815 023). Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, v jeho Uživatelském účtu nebo přes adresu kterou byl prodávající kontaktován.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny nebo má kupujícímu dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně budou zaslány na e-mailovou adresu kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží prodávající výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď kupující podá, činí 2 měsíce.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.
 5. Přílohou těchto podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke smlouvě. Prodávající kupujícímu doporučuje vždy potvrzení objednávky a tyto podmínky uložit.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 21.12.2022.

 Ludmila Drozdková, www.podrukama.cz